กลุ่มบริหารงบประมาณ
01_ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.61 KB
02_การยืมเงินโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.88 KB
03_การขออนุมัติไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.35 KB
04_การเบิกจ่ายในการจัดประชุมราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.42 KB
05_แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.63 KB
06_บัญชีรายการตรวจสอบพัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.34 KB
07_แบบฟอร์มการยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.04 KB
08_ขออนุญาตใช้รถส่วนตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.5 KB