กลุ่มบริหารงบประมาณ
01_ขออนุญาต-อนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.17 KB
02_ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.14 KB
03_การยืมเงินโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.88 KB
04_การขออนุมัติไปราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.35 KB
05_การเบิกจ่ายในการจัดประชุมราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.59 KB
06_แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.63 KB
07_บัญชีรายการตรวจสอบพัสดุ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.34 KB
08_แบบฟอร์มการยืมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.04 KB