กลุ่มบริหารงานบุคคล
01_แบบฟอร์มการลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 307 KB
02_แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
03_แบบรายงานขอหยุดราชการเนื่องจากมีพฤติการณ์พิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.81 KB
04_แบบรายงานสรุปองค์ความรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.6 KB
05_การพัฒนาตนเองรายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.5 KB
06_แบบรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม-ไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.09 KB
07_แผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230 KB
08_แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุง ฐานข้อมูลภาครัฐ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
09_แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.7 KB
10_หนังสือมอบหมายให้สำเนา กพ.7 (1 ราย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB
11_หนังสือมอบหมายให้สำเนา กพ.7 (มากกว่า 1 ราย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
12_รับส่งงานในหน้าที่ราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.09 KB