ปีการศึกษา 2563
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม #เตรียมเอกสารประกอบการเรียน DLTV
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336.31 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม #กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.98 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม #ประมวลภาพการเรียนทางไกลของนักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.81 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม #ผู้อำนวยการโรงเรียนออกติดตามการเรียนทางไกลของนักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.97 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม #ประเมินครูผู้ช่วย&มอบตัวนักเรียน ม.1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.09 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม #มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน COVID-19
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 407.82 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน #ประชุมทางไกล เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.3 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมิถุนายน #ผู้อำนวยการโรงเรียนออกติดตามการเรียนทางไกลพร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านและอสม.
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 385.88 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมิถุนายน #ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370.73 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน #รับการประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนทางไกล
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.8 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน #พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย&อบรม DEEP
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.54 KB
ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน #ประชุมผู้ปกครอง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397.66 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม #ประมวลภาพการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.73 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม #ศึกษานิเทศก์เยี่ยมชมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.44 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม #รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 399.04 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม #อบรมคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.16 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม #กิจกรรมวันภาษาไทย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 418.01 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม #พิธีไหว้ครู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 375.43 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม #เลือกตั้งสภานักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.04 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม #วันแม่แห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 377.69 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม #กิจกรรมวัยเรียนวัยรุ่น รู้จักตนเอง
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355.24 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน #กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.16 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน #กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 325.4 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน #กิจกรรม R.M. Math Camp
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.36 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกันยายน #กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.37 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน #ค่ายอ่านเขียนสื่อสารวรรณศิลป์
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.32 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนธันวาคม #กิจกรรมสัปดาห์ดนตรีและกีฬา
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 369.12 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม #กิจกรรมอิฐบล็อกตัวหนอนสร้างอาชีพ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 349.93 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม #ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2563
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 370 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม #กิจกรรมวันคริสต์มาส
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.34 KB
ฉบับที่ 5 ประจำเดือนธันวาคม #ทำความสะอาดป้องกันโควิด&โรงเรียนสิเกาฯแนะแนว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.12 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม #ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.09 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม #พิธีมอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.6 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ #ประชุมสภาเยาวชนเทศบาลควนกุน&พิจารณาทุนนักเรียนยากจน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.12 KB
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ #นิเทศโรงเรียนการจัดการเรียนรวม
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397.55 KB
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ #วันมาฆบูชา&โรงเรียนรัษฎาฯแนะแนว
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.91 KB
ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ #ค่ายพิชิตO-NET
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 411.45 KB
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม #กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 326.17 KB