มาตรการป้องกันโรคโควิด-19
6 มาตรการหลัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
6 มาตรการเสริม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
7 มาตรการเข้ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา