กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาฯ
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.66 KB