ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 2565
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 : โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
                          โดยกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน สังคมได้อย่างเหมาะสม  และปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,12:21   อ่าน 17 ครั้ง