ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนี้เดิมเรียกว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลกะลาเส 2 วัดเจริญร่มเมือง" เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2481  โดยสมัยนายตรัง ณ นคร  เป็นนายอำเภอสิเกา  และนายเปรม  ชูสุวรรณ  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  โดยใช้ศาลาโรงธรรมของวัดเจริญร่มเมืองเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
ต่อมา พ.ศ. 5491 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อทั่วประเทศโดยใช้คำว่า "บ้านหรือวัดนำหน้าชื่อโรงเรียน" ให้ตัดชื่อตำบลออก  โรงเรียนนี้ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัด  จึงได้ชื่อว่า "โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง" สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ในปี พ.ศ. 2515 ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ต่อมา พ.ศ. 2523 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  ในปี พ.ศ. 2537 ได้ขยายชั้นเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองได้รับการพัฒนาและก้าวหน้าจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากความร่วมแรงร่วมใจ  การเสียสละแลัความร่วมมือของผู้นำท้องถิ่น  ประชาชน  และคณะครูทุกยุค ทุกสมัย