กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางผ่องใส   อั้นเต้ง
นางสาวนงคราญ  เหมือนพะวงศ์
นางสาวจิรายุ  มีแก้ว
นายปิยชน สินไชย

นางเบญจมาศ แสงปลอด