กลยุทธ์/ปรัชญา/คำขวัญ
กลยุทธ์/ปรัชญา/คำขวัญ
กลยุทธ์
 
                   1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
                   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
                   3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
                   4. เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐาน  และลดความเหลื่อมล้ำ
                       ทางการศึกษา
                   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
                   6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
                       จัดการศึกษา


ปรัชญา
 
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญ
 
มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชน