คณะผู้บริหาร

นายสถาพร ไทยกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 09 5419 4715
อีเมล์ : mercury11a@gmail.com

นางจรวยพร ชูบัว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 08 2630 3982
อีเมล์ : chubua087@gmail.com