กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางผ่องใส   อั้นเต้ง
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
นางถนอมสิน  ชัยชนะ