คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวชฎาภรณ์ จิตเที่ยง
ครูผู้ช่วย