คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศสิริน สังดวง
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาพัชร ไหมละเอียด
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภัทสร ไวยการ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณภา เขตตะเคียน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรรนิตา หีบเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวิตา เพ็งช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริพร ไพมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธนัญญา ศรีบัวลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนพณัฐ ซุ้นจิ้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์สกร แก้วเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๓
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปัณนทร สมใจหมาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธเนศพล พงษ์ทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยสิทธิ์ อิ่นท่าม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๒
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธีรา เดชอรัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๑
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายดนัย บูรณะประคอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.๑