คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักลพงษ์ เซ่งฮ่อ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-3263514
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมพร รงค์จันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 089-5928378
ชื่อ-นามสกุล : นางถนอมสิน ชัยชนะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายงยุทธ ตี้ฮ้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 098-0167328
ชื่อ-นามสกุล : นายโฆษิต อั้นเต้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 086-9888356
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ศรีไทย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-0913705
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุกิจวิธาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางชวนชม คงหวาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 084-7118530
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐ รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 095-4196559
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ อั้นเต้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 085-8886772
ชื่อ-นามสกุล : นางประคอง เฉี้ยนเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 063-9261499
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณา ทองเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 083-3938675
ชื่อ-นามสกุล : นายกมณสิทธิ์ อั้นเต้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ บุญชิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-6854821
ชื่อ-นามสกุล : นายสถาพร ไทยกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 087-8901544