กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภารัตน์ อั่นเต่ง
ครู คศ.3

นางสาวจิรายุ มีแก้ว
พนักงานราชการ