กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผ่องใส อั้นเต้ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางถนอมสิน ชัยชนะ
ครู คศ.3

นางสาวนิภาพร ไชยชนะ
ครู คศ.2