กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรสสุคนธ์ โยธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ