หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.8 MB
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.16 MB
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.2 MB
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.54 MB
หลักเกณฑ์กาให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.09 MB