นโบายการต่อต้านการทุจริต
นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.52 KB
นโบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.47 KB
นโบายต่อต้านการรับสินบนหรือและประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันและประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.7 KB