กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพรพิพัฒน์ ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ