มาตรการต่อต้านการทุจริต
มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.75 KB
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 102.79 KB